Funktionsmedicinskt center

parastite on a plate ready to eat

Parasiter

Parasitinfektioner är mycket vanligare än vad de flesta inser, och inte bara i tropiska länder. Vi avmaskar våra husdjur regelbundet av en anledning. Tron att människor inte infekteras är helt ologisk och går tvärt emot etablerad vetenskap och klinisk erfarenhet. Den absoluta majoriteten av infektionerna missas också med de tester som används i dagsläget. Parasiter är en vanlig, kraftigt underskattad, och ofta missad orsak till symtom och sjukdom. I denna artikeln går vi igenom vad man behöver veta.
parastite on a plate ready to eat

 

Parasiter i västvärlden

Att våra husdjur drabbas av parasiter är det nog inte många som förnekar. Rekommendationen är att regelbundet avmaska dem. I en amerikansk studie visade man att 45,6% av katterna var bärare av minst en parasit vid provtillfället, och i en annan studie visade man att 33,6% av hundarna var infekterade med en eller flera nematoder. Men hur ser det ut för människor?

När man tittade på incidens av sjukdom orsakat av parasitinfektioner i de länder som har kärnvapen, alltså utvecklade länder, kom man fram till att de alla hade en hög börda av sjukdom orsakat av parasiter. Det man framförallt såg var infektioner med helmints, leishmaniasis, chagas sjukdom och toxoplasmos. 

I en annan studie från USA visade man att frekvensen av infektion med protozoan toxoplasma är hög och medvetenheten om problemet i sjukvården är låg.

Författarna skriver:

”The conclusions to be drawn are clear: there is low awareness and underestimation of the disease burden amongst healthcare professionals; a high economic burden associated with the disease; relapse rates to treatment represent additional mortality and morbidity and further costs for the healthcare system; and better treatments are necessary to combat this public health threat.”

Förändringar i miljö, såväl i kroppen som i naturen, påverkar spridning av parasiter. Närvaro och spridning verkar öka när toxiciteten blir högre. Kanske är det en naturlig respons för att lindra akut toxicitet då vi vet att parasiter absorberar toxiner.

Hälsoeffekter

Vissa typer av parasiter i tarmen har visats orsaka störd tillväxt och begränsa mental utveckling i barn. De har också visats försämra skolresultat. WHO beräknar att runt 50 miljoner människor världen över drabbas av infektion med amoebas varje år, vilket leder till mellan 40 000 och 100 000 dödsfall årligen.

Immunförsvaret

Parasiter är mästare på att manipulera immunförsvaret vilket ofta leder till långvarig asymtomatisk infektion. De stänger ner inflammatoriska processer som annars hade gjort miljön svår för dem att leva i. Detta leder i längden även till att immunförsvaret får svårt att hantera många andra mikrober.

Den Th2-dominans i immunresponsen som vissa parasiter orsakar skyddar dem från att bli attackerade själva och gör det svårt för Th1-armen av immunförsvaret att trigga korrekta responser. Om man behandlar bakterieinfektioner eller virus utan att lösa de underliggande immunstörningarna kommer behandlingen i många fall inte ge långsiktiga resultat. Människor med nedtryckt immunförsvar orsakat av sjukdom eller läkemedel har svårt att eliminera parasiter från kroppen, även med hjälp av antiparasitiska läkemedel.

Det är inte bara parasiterna som kan göra det svårt att lösa andra infektioner utan andra mikrober kan även göra det svårt att eliminera parasiterna. Vissa parasiter aktiverar olika immunresponser som i sin tur orsakar symtom.
Det är inte bara i tarmen, levern eller gallblåsan som man kan få parasiter. Vissa typer infekterar hjärnan och kan orsaka alla möjliga neurologiska symtom.

Författarna skriver:

”Neurological disorders caused by parasites within Africa include epilepsy, sleeping disorders, hyperalgesia, hemiparesis, dementia, long-term neuro-disability, and cognitive impairments. These disorders are because of the parasites or their products such as eggs being within the CNS causing structural damage and/or eliciting an immunological response.”

Symtom

Symtom orsakade av parasiter kan ofta bli värre på kvällen och natten.
Vissa symtom kan pågå hela tiden och andra kan komma i cykler över timmar eller dagar. Malaria är ett exempel där man får feber var annan till var tredje dag. Det är heller inte säkert att man får symtom direkt när man blir infekterad. Det kan ta veckor, till och med år, innan första symtom uppstår i vissa fall. Här kommer en lista med några symtom kopplade till parasitinfektion:

 • Obehag eller smärta i magen
 • Uppsväldhet
 • Förstoppning
 • Diarré
 • Födoämneskänsligheter
 • Gasig
 • Sjukdomar i gallblåsa och gallgångar
 • Analklåda
 • Läckande tarm
 • Air hunger
 • Allergier
 • Anemi
 • Ångest
 • Artrit
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Sängvätning (barn)
 • Inflammation i urinblåsan
 • Kronisk utmattning
 • Ögoninflammation
 • Feber
 • Influensaliknande symtom
 • Hashimoto’s
 • Huvudvärk
 • Insomni
 • Lågt blodsocker
 • Muskelvärk
 • Ledvärk
 • Illamående
 • Näringsbrister
 • Konvulsioner
 • Hudutslag och sår
 • Tandgnissling
 • Kräkningar

Psykiatriska effekter

Under första världskriget fann man malaria som den vanligaste orsaken till psykiatriska symtom bland soldaterna. Man rapporterade drömliknande tillstånd, anterograd amnesi (tappat förmågan att skapa nya minnen), koncentrationssvårigheter, desorientering, glömska, förvirring, psykos, demens, melankoli och mani. Man kopplade också infektion till depression, irritabilitet, ångest och insomni. Förvirring, periodisk psykos och delirium kopplades också till mild malaria. Uppföljning av malariapatienter från Vietnamkriget, årtionden senare, visade kvarvarande personlighetsförändringar, depression, partiella krampanfall och minnesproblem.

Ny definition av cerebral malaria 

Med argumentet att tidigare definition av cerebral malaria (CM) inkluderade ”organic mental syndrome” och akut personlighetsförändring ändrade man definitionen för diagnos. Definitionsändringen gör att endast patienter som hamnar i koma med närvarande malariainfektion diagnostiseras med CM. Man argumenterar för att detta kraftigt förbättrade diagnostisk tillförlitlighet, men koma uppstår bara i en bråkdel av patienterna. Detta exkluderar majoriteten av dem som drabbats. ”Organic mental syndrome” betyder ju egentligen bara mentalt syndrom med okänd orsak. Man bör fråga sig vad som lett till att man ändrat definitionen på det sättet.

Studier efter den nya definitionen har visat långsiktiga kognitiva problem och försämrad exekutiv funktion i barn efter infektion. Beteendeproblem och försämrad uppmärksamhet har observerats. Studier i vuxna har visat försämring i verbal inlärning och abstrakt tänkande. Andra studier har gjort en koppling till förhöjd risk för subkliniska depressiva symtom och ångest samt försämrad exekutiv funktion.

Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii är en protozo som många katter är bärare av. Gravida rekommenderas att vara försiktiga med kattlådan av den anledningen. En tredjedel av världens befolkning beräknas vara bärare av parasiten. Antikroppstester från blodgivare i Scotland visade positivt i 13,2% av fallen och DNA-prover från mänskliga hjärnor visade närvaro i 17,9% av dem som testades. WHO beräknar att 228 miljoner människor infekterades under 2018.

Toxoplasma är en av de parasiter som tros kunna påverka beteende i bäraren för att öka sina chanser till överlevnad och spridning. Ett exempel är Infekterade möss som har visats förlora sin rädsla för rovdjur. Infektion är kopplat till epilepsi, depression, generaliserat ångestsyndrom (GAD), autism, schizofreni, ADHD, OCD, antisocial personlighetsstörning och inlärningssvårigheter.

Fördelaktiga effekter av parasiter

Vissa typer av helmints har använts för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom. I denna studien visade man bland annat att alla med Crohns sjukdom förbättrades och tre av fyra blev symtomfria efter att man introducerat trichuris suis som är en typ av helmint.

Parasiter som slaskhink för toxiner

Flera parasiter har visats ha förmågan att absorbera toxiner från bäraren och där igenom minska den toxiska bördan. De fungerar alltså i symbios med oss och skyddar oss från mer akuta problem. Detta kommer i längden med sina egna svårigheter då parasiterna orsakar många symtom. Vi måste vara medvetna om toxiciteten som parasiterna ackumulerat när vi eliminerar dem och adressera den toxiska bördan som kanske är orsaken till parasitproblemen från första början. Man bör också använda strategier som tar ut parasiterna hela i så stor utsträckning som möjligt för att undvika att återföra toxinerna de innehåller till kroppen. Ett passande detoxprogram bör vara på plats innan man inleder parasitkuren.

Parasiter som saminfektion

Tuberkulos

Saminfektion med parasiter vid andra infektioner har visats kunna försvåra symtombild och behandling. Tuberkulos och parasitinfektion har visats vara riskfaktorer för varandra och parasitinfektionen bidrar till dålig respons vid antibakteriell behandling och försämrar prognosen för patienten.

COVID

Ett samband mellan närvaro av toxoplasma i kroppen och risken för infektion med SARS-CoV-2, viruset som orsakar COVID, har visats, samt en association mellan förhöjd risk för svår COVID och infektion med parasiten.

Babesia

I denna musstudien visade man att babesiainfektion med samtidig borreliainfektion ledde till försämrad immunrespons mot båda mikroberna med högre nivåer av borrelia i vävnader och svårare sjukdom som resultat.

Författarna skriver

”Furthermore, immunosuppression by B. microti in co-infected mice showed an association with enhanced Lyme disease manifestations.”

Fästingar bär parasiter

Vi vet också att fästingar kan vara bärare av parasiter. I en studie visade man närvaro av nematoder i 22% av nymferna och 30% av de vuxna fästingarna. Alan B. MacDonald hittade borreliaspiroketer i nematoder i hjärnan på 19 avlidna patienter med kronisk hjärnsjukdom.

Nedtryckt immunförsvar

Om immunförsvaret är nedtryckt av någon anledning har man högre risk att utveckla svår sjukdom av en parasitinfektion och drabbas av spridd istället för lokal infektion. Man har också svårare att eliminera infektionen, även med antiparasitbehandling.

Diagnostik

Sannolikheten att hitta parasiter i ett infekterat avföringsprov ligger på 50% till 60%. Tar man tre prover på olika dagar ökar sannolikheten till över 95%. Vissa parasiter löses upp och försvinner inom minuter efter avföringsprovet tas. Dessa hittas bara om man gör analysen direkt, eller lägger avföringen i konserveringsmedel omedelbart efter att provet tagits. Med de flesta andra parasiter har man 30 till 60 minuter på sig att göra analysen, eller lägga avföringen i konserveringsmedel.

Sjukvården, och många andra aktörer, tar ett prov, ibland två, som skickas till labb där det analyseras dagar till veckor senare. Man använder vanligtvis inte konserveringsmedel för att bevara parasiterna i provet. Sen bör man också vara medveten om att det inte finns tester för alla parasiter och att det endast är testerna som läkaren beställer som görs. Med tanke på att vi saknar kompetens såväl på labben för att genomföra analysen som hos läkarkåren för att beställa rätt tester, har vi en situation där parasitinfektioner regelbundet missas.

Behandling

Protokollet nedan är vår utgångspunkt när parasiter behöver hanteras. Det löser de flesta problem man kan ha med dessa fripassagerare. Det är inte ovanligt att man behöver behandla i 1-1,5 år. Det är ofta det vi kallar ”rope worm” som tar lång tid att lösa. Det är inte helt klart om det är en parasit eller om det uppkommer på något annat sätt. Det vi där emot alltid ser är en kraftig förbättring av många olika symtom när dessa maskliknande saker lämnar kroppen.

Det är mycket viktigt att ha ett tillfredsställande detoxprotokoll på plats en tid innan och under parasitkuren så kommer allt gå mycket smidigare. När man fått ordning på parasiterna är det rekommenderat att köra denna kuren fyra veckor två gånger om året för att hålla sig parasitfri.

Mimosa pudica

Mimosa pudica är en ört som har mycket kraftfulla antiparasitiska egenskaper. En produkt som heter mimosa supreme fungerar utmärkt och är lätt att få tag på i Sverige. Det finns många dåliga utblandade mimosaprodukter på marknaden så välj en du vet är bra.

Hela plantan har antiparasitiska effekter och kan användas som en del i ett protokoll. Fröna får en geléliknande konsistens när de blandas med vatten, som blötlagda linfrön, och ”skrubbar” tarmen där större parasiter fastnar och dras med ut hela. Det är att föredra om man vill att så lite som möjligt av toxinerna parasiterna innehåller ska absorberas av kroppen. Kapslarna måste också tas på tom mage, minst 30 minuter innan och två timmar efter måltid, för att ge bra effekt. Rekommenderad dos är två kapslar två gånger per dag, men om man är känslig kan man börja med en kapsel per dag och höja dosen längre fram. 

Rizols

Rizols har effekter på mikrofloran och ska av den anledningen inte användas kontinuerligt. Jag brukar köra sex veckor först där man börjar med 1 droppe 3x/dag och höjer dosen med 1 droppe 3x/dag åt gången. Om man känner att det blir för mycket efter en höjning går man tillbaka till tidigare dos och provar höja igen efter ett par dagar. Man fortsätter höja dosen tills man når 10 droppar 3x/dag. Efter de första sex veckorna tar man paus i två veckor och kör sedan tre veckor på två veckor av tills man är parasitfri. 

Rizols består av olivolja och risinolja som behandlats med ozon i flera veckor vilket leder till utveckling av ozonider, som har många medicinska effekter. De innehåller även eteriska oljor av olika örter. Just Rizol myrrh innehåller fyra av de mest beprövade antiparasitiska örterna artemisia, svart valnötsbark, nejlika och myrra. Denna produkten är mycket kraftfull så ta det försiktigt med dosering.

Sammanfattning

Parasiter finns i hela världen och är orsaken till, eller bidragande faktor i långt mycket mer sjukdom och död än vad som medges. Testmetoderna är dåliga och sjukvården har otillräcklig kunskap på området. Parasiter kan försvåra behandling av andra mikrober precis som andra mikrober kan försvåra behandling av parasiter. Toxicitet, så väl i kroppen som i naturen, verkar öka närvaro och spridning av parasiter. Detox en tid innan och under parasitkuren är viktigt och regelbundna parasitkurer bör göras av alla.

Referenser

 1. Hoggard KR, Jarriel DM, Bevelock TJ, Verocai GG. Prevalence survey of gastrointestinal and respiratory parasites of shelter cats in northeastern Georgia, USA. Vet Parasitol Reg Stud Reports. 2019 Apr;16:100270. doi: 10.1016/j.vprsr.2019.100270. Epub 2019 Feb 11. PMID: 31027603.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31027603/
 2. Savilla TM, Joy JE, May JD, Somerville CC. Prevalence of dog intestinal nematode parasites in south central West Virginia, USA. Vet Parasitol. 2011 May 31;178(1-2):115-20. doi: 10.1016/j.vetpar.2010.12.034. Epub 2011 Jan 12. PMID: 21277089.
 3. Nuclear weapons and neglected diseases: the ”ten-thousand-to-one gap”PLoS Negl Trop Dis. 2010 Apr 27;4(4):e680. doi:10.1371/journal.pntd.0000680.
 4. Ben-Harari RR, Connolly MP. High burden and low awareness of toxoplasmosis in the United States. Postgrad Med. 2019 Mar;131(2):103-108. doi: 10.1080/00325481.2019.1568792. Epub 2019 Jan 21. PMID: 30638425.
 5. Cable J, Barber I, Boag B, Ellison AR, Morgan ER, Murray K, Pascoe EL, Sait SM, Wilson AJ, Booth M. Global change, parasite transmission and disease control: lessons from ecology. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2017 May 5;372(1719):20160088. doi: 10.1098/rstb.2016.0088. PMID: 28289256; PMCID: PMC5352815.
 6. Sures B. Host-parasite interactions from an ecotoxicological perspective. Parassitologia. 2007 Sep;49(3):173-6. PMID: 18410076.
 7. Haque R. Human intestinal parasites. J Health Popul Nutr. 2007 Dec;25(4):387-91. PMID: 18402180; PMCID: PMC2754014.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2754014/
 8. Zaccone P, Fehervari Z, Phillips JM, Dunne DW, Cooke A. Parasitic worms and inflammatory diseases. Parasite Immunol. 2006 Oct;28(10):515-23. doi: 10.1111/j.1365-3024.2006.00879.x. PMID: 16965287; PMCID: PMC1618732.
 9. Maizels RM, Bundy DA, Selkirk ME, Smith DF, Anderson RM. Immunological modulation and evasion by helminth parasites in human populations. Nature. 1993 Oct 28;365(6449):797-805. doi: 10.1038/365797a0. PMID: 8413664.
 10. Stark D, Barratt JL, van Hal S, Marriott D, Harkness J, Ellis JT. Clinical significance of enteric protozoa in the immunosuppressed human population. Clin Microbiol Rev. 2009 Oct;22(4):634-50. doi: 10.1128/CMR.00017-09. PMID: 19822892; PMCID: PMC2772358.
 11. Richard Idro, Rodney Ogwang, Antonio Barragan, Joseph Valentino Raimondo, Willias Masocha. Neuroimmunology of Common Parasitic Infections in Africa. Sec. Multiple Sclerosis and Neuroimmunology. Volume 13 – 2022. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.791488
 12. Reece SE, Prior KF, Mideo N. The Life and Times of Parasites: Rhythms in Strategies for Within-host Survival and Between-host Transmission. J Biol Rhythms. 2017 Dec;32(6):516-533. doi: 10.1177/0748730417718904. Epub 2017 Aug 27. PMID: 28845736; PMCID: PMC5734377.
 13. Nevin, R.L., Croft, A.M. Psychiatric effects of malaria and anti-malarial drugs: historical and modern perspectives. Malar J 15, 332 (2016). https://doi.org/10.1186/s12936-016-1391-6
 14. Mark Greener. Parasites and mental health. First published: 06 February 2022 https://doi.org/10.1002/pnp.733
 15. Summers RW, Elliott DE, Urban JF Jr, Thompson RA, Weinstock JV. Trichuris suis therapy for active ulcerative colitis: a randomized controlled trial. Gastroenterology. 2005 Apr;128(4):825-32. doi: 10.1053/j.gastro.2005.01.005. PMID: 15825065.
 16. Summers RW, Elliott DE, Qadir K, Urban JF Jr, Thompson R, Weinstock JV. Trichuris suis seems to be safe and possibly effective in the treatment of inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2003 Sep;98(9):2034-41. doi: 10.1111/j.1572-0241.2003.07660.x. PMID: 14499784.
 17. Sures B. Host-parasite interactions from an ecotoxicological perspective. Parassitologia. 2007 Sep;49(3):173-6. PMID: 18410076.
 18. Li, XX., Zhou, XN. Co-infection of tuberculosis and parasitic diseases in humans: a systematic review. Parasites Vectors 6, 79 (2013).
 19. Flegr, J. Toxoplasmosis is a risk factor for acquiring SARS-CoV-2 infection and a severe course of COVID-19 in the Czech and Slovak population: a preregistered exploratory internet cross-sectional study. Parasites Vectors 14, 508 (2021). https://doi.org/10.1186/s13071-021-05021-9
 20. Djokic V, Akoolo L, Primus S, Schlachter S, Kelly K, Bhanot P, Parveen N. Protozoan Parasite Babesia microti Subverts Adaptive Immunity and Enhances Lyme Disease Severity. Front Microbiol. 2019 Jul 10;10:1596. doi: 10.3389/fmicb.2019.01596. PMID: 31354683; PMCID: PMC6635642.
 21. Namrata, Pabbati, Jamie M. Miller, Madari Shilpa, Patlolla Raghavender Reddy, Cheryl Bandoski, Michael J. Rossi, and Eva Sapi. 2014. ”Filarial Nematode Infection in Ixodes scapularis Ticks Collected from Southern Connecticut” Veterinary Sciences 1, no. 1: 5-15. https://doi.org/10.3390/vetsci1010005
 22. Borrelia bacteria hides inside parasitic worms, causing chronic brain diseases
 23. Stark D, Barratt JL, van Hal S, Marriott D, Harkness J, Ellis JT. Clinical significance of enteric protozoa in the immunosuppressed human population. Clin Microbiol Rev. 2009 Oct;22(4):634-50. doi: 10.1128/CMR.00017-09. PMID: 19822892; PMCID: PMC2772358.
 24. Garcia LS, Arrowood M, Kokoskin E, Paltridge GP, Pillai DR, Procop GW, Ryan N, Shimizu RY, Visvesvara G. Practical Guidance for Clinical Microbiology Laboratories: Laboratory Diagnosis of Parasites from the Gastrointestinal Tract. Clin Microbiol Rev. 2017 Nov 15;31(1):e00025-17. doi: 10.1128/CMR.00025-17. PMID: 29142079; PMCID: PMC5740970.
 25. Rope Worm: Parasite or Mucoid Plaque?
 26. Mimosa Pudica – The Most Powerful Herb for Parasites?
 27. Health Benefits of Ozonides
 28. 20 reports on use of the drug PARA-RIZOL at the practice of Dr. Martina Klein, specialist in internal medicine, Kulmbach, Germany.

gillar du artikeln? Dela vidare på dina sociala medier!

Facebook
Twitter
Linkedin
Telegram
Mail
Print
Henrik Karström

Henrik Karström

Henrik är specialiserad i naturlig behandling vid kronisk sjukdom, optimering av hälsa, välmående och fitness. Henrik arbetar med kost-och näringsterapi, örtmedicin/fytoterapi, sann detox, personlig träning, manuell medicin och är även utbildad i A.R.T.™ (Autonomic Response Testing) på Klinghardt Institute. Med bred förståelse för psykologi och spiritualitet har Henrik en sann holistisk syn på hälsa och välmående med kraftfulla metoder för att hjälpa dig återställa eller bibehålla optimal hälsa och uppnå din fulla potential.
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!