Funktionsmedicinskt center

article main picture

Håller narrativet för granskning?

Desinformationen kring COVID är omfattande och censuren av samtalet är genomgående. Oberoende experter blir tystade och nonchalerade på de flesta plattformar och ett narrativ utan vetenskaplig grund och logiskt tänkande dominerar totalt i mainstream. Vad är sant egentligen? Var står vetenskapen någonstans? Var ligger bristerna i det rådande narrativet?
article main picture

Hur farligt är COVID?

Det vi först måste förstå är hur farligt COVID egentligen är. Det bästa sättet att undersöka detta är genom att titta på positiva antikroppstest och sedan korrelera dessa med dödlighet. John Ioannidis, som är en av världens mest citerade epidemiologer, gjorde denna studien där han visade att dödligheten ligger runt 0,15% när man tittar på hela befolkningen. Detta är likställt med den vanliga influensan. Det är inte heller utöver influensan i statistiken då vi knappt sett någon influensa alls sedan COVID dök upp. Om man är under 70 år gammal är risken 0,03%-0,04% att dö 

Allt detta är utan tidig behandling som visats kunna minska dödligheten med åtminstone över 60%. Brist på D-vitamin har också ett nära samband med svår sjukdom och död. Vi ser en kraftig minskning i dödlighet när nivåerna i kroppen ligger över 30 ng/ml och överdödlighet verkar elimineras vid 50 ng/ml. 

Undersökningar i Sverige har visat att endast 15% till 17% av COVID-dödsfallen haft COVIID som primär dödsorsak. Vi ser liknande siffror i andra länder.

 

Antal smittade

Vi som följde statistiken från början av ”pandemin” såg att där inte fanns någon korrelation mellan total dödlighet och antalet smittade. Det var alltså uppenbart mycket tidigt att detta inte handlade om en dödlig pandemi. När vi pratar om verifierade fall är det alltså positiva PCR-tester det handlar om.

PCR-tester fungerar genom att man multiplicerar genetiskt material. Man har tidigare kört testet i 35-45 cykler vilket vi vet leder till minst 97% falska positiva. Detta är vad som ligger till grund för siffrorna över smittspridningen som media använt i sin propaganda.

Vissa labb har sänkt antalet cykler men jag vet inte riktigt hur mycket och det verkar skilja sig mellan labben. Jag vet att vissa sänkt till 33 cykler men 30 cykler ger fortfarande 80% falska positiva så det hjälper inte så mycket. 25 cykler har ansetts som den högsta gränsen för ett användbart test men där ser man fortfarande 30% falska positiva.

 

Korsimmunitet

Vi har vetat sedan tidigt i denna historia att en stor del av befolk­ningen har en robust immun­respons mot SARS-CoV-2 genom korsimmunitet från tidigare infektioner. 40%-80% av befolk­ningen har alltså varit immuna från början. Detta är i linje med tidigare förståelse inom virologin.

I denna studien visade man att 40%-60% av de som INTE hade exponerats för SARS-CoV-2 hade resistens från T-celler. Här visade man att 81% av de som INTE expon­erats för SARS-CoV-2 hade en robust T-cellsrespons.

Återhämtade patienter från SARS-utbrottet 2003 har T-cellsrespons 17 år efter infektion med robust kors­immunitet mot SARS-CoV-2. Man såg även T-cellsrespons i individer utan en historia av SARS och som inte varit i kontakt med COVID-patienter.

Matematiska modeller baserade på smittspårningsdata ger ytterligare stöd åt spridd immunitet mot SARS-CoV-2. Minst 50% av befolkningen har aldrig varit mottagliga och kanske så mycket som 80%.

 

Industrins Injektionsstudier

Man sprider lögnen genom media och från myndigheter att injektion­erna minskar smittsprid­ning vilket aldrig bevisats och aldrig testats eftersom ingen har levt under föreställningen att denna tekniken skulle kunna ha den effekten. Läkemedelsverket skriver i sin genomgång”Hur vaccinet påverkar risken för spridning av SARS-CoV-2 har inte undersökts.”

Vi kommer se senare hur motsatsen verkar vara sann. Jag säger verkar av anledningen att det är observations­studier vi har tillgång till och tvingas använda oss av för att försöka komma så nära sanningen som möjligt. När vi tittar på läkemedel är dubbelblinda placebokontrollerade studier standarden vi alltid går till om de är tillgängliga.

Om någon fördel visats överhuvud­taget är det att sprutorna minskar symtom och risken att dö när man blir infekterad. Detta är vad de pågående fas 3-studierna, som är klara 2022 och 2023, är konstru­erade att undersöka. Detta är alltså tillfälligt godkända produkter med väldigt lite säkerhets- och effektivitetsdata. Där finns många frågetecken kring legitimiteten i slutsatserna från dessa pågående studier.

Peter Doshi, redaktör på BMJ, skrev denna artikeln i början av 2021 där han pekade ut flera problem med beräkningarna som läkemedelsbolagen presenterade för att få igenom ett nödgod­kännande. När man säger att vaccinet är 95% effektivt i att minska svår sjukdom och död pratar man i relativa termer. Det är alltså skillnaden i risk att utveckla svår sjukdom eller dö mellan interven­tionsgruppen och placebogruppen. De flesta hör detta som absoluta siffror och tänker att 95% av de som tar sprutan kommer slippa svår sjukdom. Här är en bra beskrivning av relativ VS absolut risk.

Vi har över 30 000 deltagare i studien delade på hälften placebo, hälften vaccin.
 • 170 PCR-positiva COVID-fall i hela studien. 8 i vaccin­gruppen och 162 i placebogruppen.
 • Där var 3410 misstänkt men ej PCR-konfirmerad COVID-19. 1594 i vaccingrupen och 1816 i placebo­gruppen. Det är alltså 20x mer misstänkt än konfirmerad COVID-19.
 • Inom sju dagar efter vaccin­ering såg man 409 sjukdoms­fall i vaccingruppen och 287 i placebogruppen. Dessa har inte inkluderats i rapporten.
 • Om dessa inkluderas blir effektiviteten mot COVID-symtom, enligt Peter Doshi, 19% i relativa siffror för alla som blev sjuka, med eller utan positivt PCR-test. 50% var det lägsta myndigheter accepterade för nödgod­kännande.
 • Utan sjukdomsfallen inom sju dagar från injektion hamnar man ändå bara på 29% effektivitet.

Luftvägsinfektioner kan ha många olika orsaker, men spelar orsaken verkligen någon roll? Om vaccinet inte minskar luftvägsinfektioner och sjukdom totalt sett, vad är då poängen? För att säga det på ett annat sätt. Om de som vaccineras testar positivt mindre men är lika sjuka med samma typ av symtom som ovaccinerade, har vi då vunnit något?

Det finns också övertygande bevis för forskningsfusk i Pfizers studie vilket sätter ytterligare frågetecken efter deras rapporterade resultat. British medical journal, som är en högt ansedd medicinsk tidskrift, har publicerat denna rapporten efter att en visselblåsare lämnat tung bevisning om forsknings­fusk.

Här är en genomgång av Pfizers studie i videoformat på svenska. Man hade bland annat 20 personer som dog i vaccingruppen men bara 14 i placebogruppen. Man hade 300% mer behandlingsrelaterade skador och 75% mer allvarliga skador i vaccingruppen jämfört med placebogruppen. Här finns en PDF på engelska om man hellre läser.


Naturlig VS Injektions­inducerad immunitet

Vi har i dagsläget en bra bit över hundra studier som visar hur naturlig immunitet efter genom­gången infektion är såväl bredare som starkare och mer långvarig än den inducerad av sprutorna. Denna studien visade som exempel att de som utsattes för SARS-utbrottet i början på 2000-talet fortfarande hade en robust immunrespons 17 år senare. Det är känt inom virologin att genomgången infektion vanligtvis ger ett livslångt skydd. Vi ser liknande risk att vara smittsam i vaccinerade som ovaccinerade, områden med hög vaccinations­täckning har, i majoriteten av fallen, också högst smittspridning och vaccinerade verkar ha högre risk att drabbas av symtomatisk infektion än de med naturlig immunitet.

I denna studien fann man att:
 • Israel med 60% av befolk­ningen fullt vaccinerad hade högst antal verifierade fall av COVID av alla länder och regioner.
 • Island och Portugal, med mer än 75% av sina befolkningar fullt vaccinerad, hade mer fall av COVID än Vietnam och Sydafrika, där endast runt 10% av befolkningen var fullt vaccinerad.
 • Av de fem regioner i USA med högst vaccintäckning identi­fierades fyra som regioner med hög smittspridning.
 • Tre av de fyra regionerna som klassades med hög smitt­spridning hade vaccinationstäckning på 90% eller mer.
 • Av de 57 regioner som klassades som låg smitt­spridning hade 15 vaccin­ationstäckning på 20% eller lägre.
I denna studien visade man att:
 • De som vaccinerats hade över 7 gånger högre risk för symto­matisk infektion jämfört med de som genomgått naturlig infektion.
 • De som vaccinerats hade också högre risk för att läggas in på sjukhus på grund av COVID-19.
Här är en sammanfattning av flera studier som visat att:
 • Smittspridning var ungefär samma i fullt vaccinerade som icke vaccinerade hushåll. Man såg heller ingen skillnad i virusbelastning mellan vaccin­erade och ovaccinerade.
 • I Tyskland var 16,9% av de över 60 med symtomatisk infektion fullt vaccinerade den 21 Juli 2021. Denna siffran stiger vecka för vecka och var 58,9% den 27 oktober samma år.
 • Mellan vecka 39-45 var 89,7% av verifierade fall i de över 65 i Storbritannien fullvaccin­erade. Fallen av COVID-19 var högre i fullt vaccinerade än ovaccinerade i alla över 30.
 • I ett utbrott på ett sjukhus i Israel drabbades 16 i personalen, 23 patienter och 2 familjemedlemmar. Källan var en fullt vaccinerad COVID-patient. 96,2% av de som utsattes var fullt vaccin­erade. 14 fullt vaccinerade blev svårt sjuka eller dog. De två ovaccinerade som drabbades utvecklade milda symtom.

I denna studien visade man att:
 • 68% av de fullt vaccinerade och 63% av de ovaccinerade testade positivt med RT-PCR
 • 88% av de ovaccinerade och 95% av de vaccinerade var smittsamma.
Här visade man att det inte fanns någon skillnad på hur länge man testade positivt efter infektion mellan fullt vaccinerade och icke fullt vaccinerade. Här såg man ingen skillnad i virusbelastning mellan vaccinerade och ovaccinerade.
 
 

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

Detta är den amerikanska öppna databasen dit man kan anmäla biverkningar från vacciner. Propagandan säger att detta är ett osäkert system och att vaccin som orsak inte är verifierad. Det är sant att det är korrelation vi ser i ett system som detta och rapporterade fall i sig bevisar inte orsak. Men det är systemet som används för ”after market surveillance” för att plocka upp signaler om potentiella problem. Enligt Dr Peter McCullough plockas läkemedel vanligtvis bort från marknaden efter 50-200 oförklarade dödsfall. Han har gjort denna typen av analyser för myndig­heter i många år.

Där finns när jag skriver detta över 19 000 rapporterade dödsfall från sprutorna och nästan en miljon rapporterade biverkningar. 

När de säger att systemet är opålitligt säger de sanningen. Denna studien från Harvard visade att mindre än 1% av vaccinbiverkningarna rapporteras till systemet. Det underrapporteras alltså kraftigt.

En annan kritik har varit att lekmän kan lämna rapporter. Man kan göra egna rapporter men det är absolut inte enkelt för någon utan medicinsk expertis. Denna genomgången visade att minst 67% av rapporterna var gjorda av sjukvårdspersonal.

Man visade också att:
 • 50% av dödsfallen skedde inom 48 timmar efter injektion
 • 80% av dödsfallen skedde inom en vecka
 • Man kunde endast hitta en annan förklaring än injektionen i 14% av fallen

Här kunde man inte hitta någon annan förklaring till dödsfallen än injektionen i 86% av fallen

 

Spikproteinet

På utsidan av coronavirus sitter det vi kallar spikprotein. Dessa binder till receptorer i kroppen och kan ta sig in i cellen där igenom. Injektionerna innehåller mRNA som kodar för produktion av detta spikproteinet i våra celler. Detta är tänkt att trigga en respons från immunförsvaret och förbereda det för framtida exponering för viruset. Problemet är att spikproteinet är extremt toxiskt.

Man har sagt att injektionen stannar i muskeln där den injiceras och att det därför inte är några problem, men denna studien från Japan visar att så inte är fallet. På sida 6-7 finns data över distribution i olika organ vid olika tidpunkter efter injektion

I denna studien använde man ett pseudovirus utan någon effekt för att undersöka effekterna av själva spikproteinet. Man visade hur det skadar endotelcellerna på insidan av blodkärlen genom nedreglering av ACE2 vilket hämmar mitokondriefunktionen. Mitokondrierna är cellens ”kraftverk” och producerar energi i form av ATP för att driva cellens funtkioner.

I denna studien visade man att spikproteinet kommer in i cellkärnan och skadar gener ansvariga för reperation av skadat DNA. Många saker vi utsätts för som solning, röntgen, toxicitet o.s.v. orsakar DNA-skador. Det är inte ett problem så länge reperationsmekanismerna är intakta vilket spikproteinet verkar förstöra.

 

Neurologiska skador

I denna studien visar man hur spikproteinet kan orsaka försvagning av blod-hjärnbarriären genom att orsaka inflammation i endotelcellerna i hjärnan och föreslår detta som en möjlig orsak till de neurologiska problem vi observerar.

I denna musstudien visade man hur intravenöst injicerade spikprotein korsar blod-hjärnbarriären och tas upp i hjärnan. Intravenös injektion ledde till tio gånger högre nivåer av spikproteinet i hjärnan än vid intranasal administrering (genom näsan). I denna studien beskriver man mekanismer som kan leda till neurodegeneration.

 

Hjärta och kärl

I denna studien använde man vad som kallas PULS cardiac test som tittar på flera biomarkörer relaterade till risken att utveckla akut kranskärlssjukdom. Patienter som följts på kliniken sedan tidigare testades efter vaccinering och resultatet jämfördes med värden från provtagning innan vaccinering. Patienternas risk att utveckla akut kranskärlssjukdom de kommande fem åren ökade från 11% innan sprutan till 25% efter andra sprutan. När studien publicerades säger man att den förhöjda risken kvarstår minst 2,5 månad.

Här visade man hur närvaron av spikproteinet kan orsaka koagulationsproblem och proppbildning vilket vi sett massor av efter vaccination. Man såg också hur spikproteinet kan orsaka störningar i fibrinolys som är processen kroppen löser blodproppar genom.

Denna genomgången av rapporter i VAERS visade att:
 • Pojkar mellan 15-17 har 32 gånger högre risk att drabbas av myokardit eller perikardit inom sju dagar från injektion jämfört med baseline. För flickor i samma ålder är risken 9,5 gånger högre.
 • För de mellan 18-24 är risken 27 gånger högre för män och 3,8 gånger för kvinnor.
 • För de mellan 25-29 är risken 8 gånger högre för män och 1,4 gånger för kvinnor.

Risken att drabbas av myokardit eller perikardit från andra sprutan för pojkar 12-15 år gamla var i denna analysen 3,6-6,1 gånger högre än deras risk att bli inlagda på sjukhus på grund av COVID.

gillar du artikeln? Dela vidare på dina sociala medier!

Facebook
Twitter
Linkedin
Telegram
Mail
Print
Henrik Karström

Henrik Karström

Henrik är specialiserad i naturlig behandling vid kronisk sjukdom, optimering av hälsa, välmående och fitness. Henrik arbetar med kost-och näringsterapi, örtmedicin/fytoterapi, sann detox, personlig träning, manuell medicin och är även utbildad i A.R.T.™ (Autonomic Response Testing) på Klinghardt Institute. Med bred förståelse för psykologi och spiritualitet har Henrik en sann holistisk syn på hälsa och välmående med kraftfulla metoder för att hjälpa dig återställa eller bibehålla optimal hälsa och uppnå din fulla potential.
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!
prenumerera på vårt nyhetsbrev
nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra artiklar, nyheter och rabatter!